Communitywerking in de Ghelamco Arena

Communitywerking in de Ghelamco Arena

KAA Gent is meer dan een voetbalclub. De Ghelamco Arena is meer dan een voetbalstadion. De communitywerking van KAA Gent garandeert het gebruik van het stadion voor non-profit initiatieven en maatschappelijke projecten. In de schoot van vzw Voetbal in de stad werd daarover een akkoord bereikt tussen KAA Gent en de Stad Gent. De klemtoon ligt daarbij op het creëren van kansen en maatschappelijke meerwaarde voor Gentenaars uit kansengroepen, supporters, buurtbewoners en voor het Gentse verenigingsleven.

 

KADER

Op 6 november 2007 lanceerde KAA Gent als eerste Belgische voetbalclub een Sociaal Charter. KAA Gent engageerde zich er toe “als professionele voetbalorganisatie een verantwoordelijke rol te willen spelen in de stad door haar wervende kracht in te zetten voor de organisatie van een maatschappelijke werking” en haar infrastructuur niet enkel te benutten “voor sportieve of commerciële doeleinden maar evenzeer voor activiteiten met een bijzonder sociaal-cultureel en maatschappelijk karakter”.

Begin 2009 werd vzw Voetbal in de stad opgericht. Sinds 2011 is de organisatie – de communitywerking van KAA Gent – een publiek-private samenwerking tussen de club, de lokale overheid en de supporters. In mei 2012 stelde KAA Gent als eerste Belgische voetbalclub een meerjarenbeleidsplan voor haar communitywerking voor. Het principe van een “open stadion” werd als één van de vier basispijlers van de werking opgenomen. Bij de in gebruik name van het nieuwe stadion zou een plan voor “social return on public investment” worden uitgewerkt. Vandaag werd dit plan voorgesteld.

 

INFRASTRUCTUUR

1. Maatschappelijke projecten van vzw Voetbal in de stad

KAA Gent engageert zich er toe haar ruimtes in de Ghelamco Arena ter beschikking te stellen voor de maatschappelijke activiteiten van vzw Voetbal in de stad. In het huidige werkjaar zijn dat:

 • Gezond Scoort: onderwijsproject rond gezonde voeding, tabakspreventie en bewegen in het stadion en in de deelnemende scholen i.s.m. LOGO Gezond+;
 • Playing for Success: onderwijsproject voor kinderen met motivatiestoornissen of leermoeilijkheden in het stadion i.s.m. Arteveldehogeschool Gent en Playing for Success Belgium;
 • Buffalo Bustels: arbeidszorgproject voor psychiatrische patiënten in het stadion i.s.m. Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge;
 • KAA Gent Homeless Blue White: sociale voetbalwerking voor thuis- en daklozen of mensen met verslavingsproblematieken met ook activiteiten in het stadion i.s.m. Stad Gent, OCMW Gent en CAW;
 • Extra Time: competentieverwervend en emanciperend programma voor werkloze jongeren met ook activiteiten in het stadion i.s.m. OCMW Gent.

2. Skybox NV Buffalo

De Stad Gent en NV Buffalo engageren zich er toe dat vzw Voetbal in de stad de skybox van NV Buffalo kan gebruiken op niet-wedstrijddagen en drie keer per voetbalseizoen op wedstrijddagen voor activiteiten die kaderen in de communitywerking.

3. Inrichting KAA Gent Community Center

In het bestuursakkoord van de Stad Gent (2013-2018) staat als beleidsintentie geformuleerd: “De communitywerking beschikt in het stadion over een multifunctionele ruimte die gebruikt zal worden voor opleiding, onderwijs, vorming en andere activiteiten in het kader van haar doelstellingen”.

KAA Gent engageert er zich toe dat vzw Voetbal in de stad op niet wedstrijdmomenten gebruik kan maken van de lokalencluster op de eerste verdieping van ingang C. Deze wordt daartoe ingericht als Community Center: een ontmoetings- en activiteitencentrum voor initiatieven van de communitywerking. De ruimtes (drie lokalen, één bergruimte en sanitair) kunnen op niet wedstrijddagen door de communitywerking kosteloos gebruikt worden voor:

 • onderwijs- en opleidingsinitiatieven;
 • overleg en ontmoeting;
 • vergaderingen van de Supportersfederatie KAA Gent en haar sfeergroep Buffalo Indians;
 • opbergruimte voor vzw Voetbal in de stad.

vzw Voetbal in de stad staat samen met de andere gebruikers in voor een communitygerichte inrichting van deze lokalencluster en biedt sluitende garanties voor het gebruik er van door de gebruikers van deze ruimtes op wedstrijddagen voor de suppoostenwerking, politie en brandweer.

4. Inrichting Supportershome op de supporterspromenade

KAA Gent wenst op de promenade van de Ghelamco Arena een supportershome mogelijk te maken. Het supportershome is een locatie waar supporters binnen een afsprakenkader eigen initiatieven kunnen ontwikkelen: optredens, DJ-sessies,... Op deze wijze geeft KAA Gent aan haar supporters op wedstrijddagen verantwoordelijkheid in het hart van het stadion. KAA Gent investeert samen met supporters in de inrichting van het Supportershome en in de omkadering van het initiatief op wedstrijddagen. Momenteel loopt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een adviesprocedure over de voorwaarden om dit initiatief op wedstrijddagen te kunnen inrichten.

5. Faciliteiten voor Buffalo Indians

Sfeergroep Buffalo Indians, verbonden aan de Supportersfederatie KAA Gent, krijgt op de

supporterspromenade en in de opslagruimte van het nieuwe stadion ruimte ter beschikking als ondersteuning van sfeerbevorderende initiatieven en als opslagmogelijkheid voor instrumenten, vlaggen, spandoeken,…

6. Beschikbaarstelling ruimtes voor niet-commerciële activiteiten via ‘stadsdagen’

KAA Gent engageert zich er jegens de Stad Gent toe dat haar publiek toegankelijke ruimtes in de Ghelamco Arena 15 dagen per jaar kunnen worden gebruikt voor niet-commerciele activiteiten door derden.

Om volop ruimte te bieden voor maatschappelijke initiatieven, worden stadsdagen aan derden alleen toegewezen voor manifestaties die verband houden met de thema’s waarrond in het kader van de communitywerking wordt gewerkt:

 • maatschappelijke projecten (sport, gezondheid en bewegen, onderwijs, opleiding en tewerkstelling, diversiteit en gelijke kansen);
 • buurtgebonden initiatieven;
 • supportersinitiatieven.

 

SOCIALE OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN

KAA Gent en de andere gebruikers van Ghelamco Arena zetten in op ‘sociale tewerkstelling’. Sociale tewerkstelling betekent het geven van kansen aan mensen die het door uiteenlopende omstandigheden moeilijk hebben om een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Dit kan op drie manieren:

 • door doelgroepmedewerkers te werk te stellen;
 • door onderaannemers aan te zetten tot sociale tewerkstelling;
 • door ruimte te geven aan de sociale economie bij de uitbesteding van bepaalde taken.

Voetbal in de stad, KAA Gent en de Stad Gent engageren zich er toe via overleg met de Dienst Werk van de Stad Gent deze principes verder uit te werken en om te zetten in concrete acties.


RONDLEIDINGEN IN HET KADER VAN DE COMMUNITYWERKING

vzw Voetbal in de stad coördineert binnen het kader van haar opdrachten ‘supportersbetrokkenheid versterken’ en ‘bouwen aan een brede publiekswerking rond KAA Gent’ een gidsenwerking in de Ghelamco Arena waarbij KAA Gentsupporters fungeren als stadiongids.

Een standaard rondleiding duurt anderhalf uur. Tijdens de rondleiding krijgt de groep allerlei informatie over de sportieve, commerciële en communitywerking van KAA Gent, het verhaal van de voetbalclub, de werking van de Ghelamco Arena en de organisatie van een voetbalwedstrijd in de Ghelamco Arena.

KAA Gent doet een beroep op deze stadiongidsen van vzw Voetbal in de stad voor de stadionrondleidingen georganiseerd in het kader van haar commerciële werking. KAA Gent vergoedt vzw Voetbal in de stad per rondleiding. Deze vergoeding wordt door vzw Voetbal in de stad gebruikt voor het betalen van de vrijwilligersvergoeding voor de gids, de verzekering, de opleiding van de gidsen, investeringen in de erfgoedwerking van KAA Gent en voor de ondersteuning van de maatschappelijke projecten van vzw Voetbal in de stad.

In het kader van haar maatschappelijke en lokale opdracht, organiseert vzw Voetbal in de stad nog enkel ‘community rondleidingen’ aan niet-commerciële tarieven voor:

 • groepen die door het participatiedecreet aanzien worden als kansengroepen;
 • groepen uit basis- en secundair onderwijs uit Gent;
 • door de Stad Gent erkende sportclubs;
 • supportersclubs erkend door de Supportersfederatie KAA Gent;
 • door de Stad Gent erkende sociaal-culturele organisaties;
 • diensten van de Stad Gent/OCMW Gent voor dienstgerelateerde activiteiten.

Deze ‘community-rondleidingen’ zijn mogelijk op de derde en tweede dag voor thuiswedstrijden van KAA Gent of op andere dagen mits toestemming van KAA Gent. Op wedstrijddagen zijn stadionbezoeken niet mogelijk, aangezien alle voetbalgerelateerde ruimtes in de Ghelamco Arena op wedstrijddagen gebruikt worden bij de wedstrijdorganisatie.

 

SOCIALE TARIEVEN

KAA Gent maakt werk van sociale tarieven om de drempel voor kansengroepen om een wedstrijd bij te wonen te verlagen. Deelnemers aan de maatschappelijke projecten van de communitywerking worden tijdens hun traject uitgenodigd op een thuiswedstrijd in de Ghelamco Arena.

1. Drempelverlagend initiatief voor mensen in armoede via de Uitpas in Gent

KAA Gent engageert zich er toe mee te werken met een initiatief van de Stad Gent om de drempel voor het bijwonen van voetbalwedstrijden voor gezinnen uit kansengroepen die recht hebben op korting via uit Uitpas-systeem te verlagen en dit vanaf 2015, wanneer in Gent de Uitpas operationeel wordt. Op deze wijze zullen Gentenaars uit kansengroepen de mogelijkheid krijgen aan een gereduceerd tarief een wedstrijd in de Ghelamco Arena bij te wonen.

2. Groepstarief voor sociaal-culturele verenigingen, jeugdwerkorganisaties en sportclubs

KAA Gent biedt in de Ghelamco Arena de mogelijkheid aan groepen verbonden aan sociaal-culturele verenigingen, jeugdwerkorganisaties of sportclubs om aan een voordelig groepstarief een wedstrijd in de Ghelamco Arena bij te wonen.

3. Wedstrijduitnodigingen in het kader van de communitywerking van KAA Gent

Personen die deelnemen aan de maatschappelijke projecten  van vzw Voetbal in de stad tijdens hun traject en Gentse jongeren verbonden aan het Gentse jeugdwelzijnswerk kunnen een wedstrijd van KAA Gent bijwonen. Wedstrijduitnodigingen zijn in het kader van de maatschappelijke opdracht van de communitywerking samen met het gebruik van het stadion voor maatschappelijke doelen (‘open stadion’) de belangrijkste incentive voor deelnemers aan een deze communityprojecten.


SAMENWERKING EN STEUN

vzw Voetbal in de stad is een publiek private samenwerking tussen KAA Gent, de Stad Gent, OCMW Gent,  Gent-Stad in werking en de Supportersfederatie KAA Gent vzw.

De verschillende activiteiten en initiatieven zijn een samenwerking van de communitywerking met maatschappelijke instellingen en organisaties, sociaal-culturele verenigingen en supportersinitiatieven.

vzw Voetbal in de stad krijgt financiële steun van KAA Gent, de Stad Gent, de Football+ Foundation, de Nationale Loterij en Masita.

 

INFORMATIE EN CONTACT

Wim Beelaert, Community manager KAA Gent

vzw Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent

community@kaagent.be

Volg de communitywerking van KAA Gent