12 Gentse jeugdvoetbalwerkingen ontvangen Elk Talent Telt-ondersteuning

De clubs zijn lid van het Elk Talent Telt-partnerschap dat Gentse voetbalclubs sportief en maatschappelijk wil versterken.

 

 

De clubs werden door een jury met vertegenwoordigers van KAA Gent, de Stad Gent en KAA Gent Foundation beoordeeld op hun sportieve werking, bestuurscultuur, ouderbetrokkenheid, maatschappelijke impact en deelname van hun jeugdspelers, jeugdtrainers, clubmedewerkers en clubbestuurders aan de Elk Talent Telt initiatieven. Bij de toekenning van de ondersteuning werd ook rekening gehouden met de grootte van de jeugdwerking en met de doorstroming van talenten. Clubs met een groter ledenbestand halen een hogere score.

Over het algemeen kunnen we positief zijn over de evolutie die de clubs de laatste jaren doormaken:

  • De kwaliteit van de opleidingen is de laatste drie jaar gestegen. Zo is de opleidingsgraad van trainers voor het derde seizoen op rij gestegen en ook spelersmobiliteit tussen de clubs verloopt steeds vlotter.
  • De toegankelijkheid van de verenigingen neemt toe. Dit seizoen zijn alle Elk Talent Telt voetbalclubs in de UiTPAS gestapt. Via de UiTPAS kunnen kansarme gezinnen aan een verlaagde tarief inschrijven bij één van de partnerclubs.
  • Steeds meer partnerclubs zetten in op samenwerking met de buurt. Verschillende partnerclubs zetten samenwerking op met andere buurtpartners en stellen hun accommodatie open voor de buurt.
  • Transparantie neemt toe. Steeds meer clubs kiezen ervoor om jaarrekening en beleid voor te leggen en te bespreken met de leden en ouders van/verbonden aan de club.
  • Clubs zetten meer en meer in op verbreding: clubs kiezen ervoor om in te zetten op nieuwe werkingen waarmee ze specifieke doelgroepen de kans willen geven om te voetballen. We merken een toename in het aantal opgestarte meisjes-,G- en wandelvoetbalwerkingen. Deze worden steeds meer een onderdeel van de reguliere werking.
  • De sfeer op en rond het veld wordt steeds beter: vanuit het Elk Talent Telt partnerschap wordt al drie seizoenen ingezet op het creëren van een gezonde en positieve omgeving waarbinnen kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Enerzijds vragen we via verschillende campagnes/acties (lekstokken, “neen tegen racisme”,…) aandacht voor bepaalde thema’s. Anderzijds zetten we via een breed opleidingsaanbod voor begeleiders en clubmedewerkers in op meer verdraagzaamheid, positiviteit en inclusie.

KAA Gent cvba so financiert het Elk Talent Telt ondersteuningsfonds. Het fonds wordt beheerd door de KAA Gent Foundation. De middelen dienen door de clubs geïnvesteerd te worden in hun jeugdwerking. KAA Gent hoopt op deze wijze bij te dragen tot een gezond voetbalklimaat in Gent, zowel sportief als maatschappelijk, in het belang van onze Gentse jeugdvoetballers.

Jago Sint-Amandsberg (300 jeugdspelers; 1335,5 punten; €6677,5)

JAGO Sint-Amandsberg scoort zeer goed op sociale werking en goed op sportieve werking en bovengemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. JAGO is een jonge vereniging met veel potentieel. JAGO beschikt naast een volwassenen- en jeugdwerking ook over een meisjes-en een G-werking. JAGO is daarmee een voorbeeld voor veel andere verenigingen. JAGO Sint-Amandsberg heeft heel wat troeven voor de verdere uitbouw van de sportieve en maatschappelijke werking van de vereniging: de geplande investeringen in infrastructuur, de link met de buurt, de samenwerking met de ouders van de jeugdspelers, een transparante bestuurscultuur. Deelname aan de Elk Talent Telt vormingsinitiatieven, in het bijzonder voor de jeugdtrainers, kan beter.

FC Rooigem (132 jeugdspelers; 1030 punten;  €5150)

FC Rooigem scoort gemiddeld op sportieve werking, zeer goed op sociale werking en goed op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. FC Rooigem is een jonge, diverse vereniging met veel potentieel. Het afgelopen seizoen nam het aantal jeugdspelers met meer dan 1/3e toe. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden zowel op sportief, op maatschappelijk als op organisatorisch vlak. Mooie voorbeelden hiervan zijn de G-werking en het openstellen van de accommodatie voor andere buurtorganisaties. FC Rooigem heeft heel wat kansen voor een mooie toekomst: de geplande investering in infrastructuur, het verder versterken van de band met de buurt en met de ouders, de transparante bestuurscultuur, goede communicatie en een hoge participatie aan Elk Talent Telt initiatieven zullen de vereniging nog versterken in haar groei.

HT Zwijnaarde (295 jeugdspelers; 1405 punten; €7025)

HT Zwijnaarde scoort gemiddeld op sportieve werking, zeer goed op sociale werking en goed op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. HT Zwijnaarde ontwikkelt zich steeds meer tot een bloeiende, geëngageerde en diverse vereniging met een relevante werking voor de buurt Nieuw-Gent Steenakker. HT Zwijnaarde beschikt over een G-, meisjes- en seniorenwerking en is daarmee één van de eerste Elk Talent Telt clubs met een breed aanbood. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en verbreden, zowel op sportief als organisatorisch vlak. Actiepunt blijft een meer transparante bestuurscultuur; dit zou de verankering in de buurt en betrokkenheid verder verhogen.

KVE Drongen (297 jeugdspelers; 1790,5 punten; €8952,5)

KVE Drongen scoort zeer goed op vlak van sportieve werking, minder dan het gemiddelde op sociale werking en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. KVE Drongen heeft een jeugdwerking op provinciaal niveau. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden. Belangrijk blijft om de ouders en de leden van de club op een meer transparante manier te betrekken bij de groei en werking van de vereniging. Aandacht wordt gevraagd voor de verdere uitbouw en kwaliteitsverhoging van de maatschappelijke werking. Initiatieven rond meisjes-, G- en wandelvoetbal zijn positief, probeer deze te verduurzamen. De deelname aan Elk Talent Telt initiatieven vormt een werkpunt.

KSCE Mariakerke (252 jeugdspelers; 1370 punten; €6850)

KSCE Mariakerke scoort in vergelijking met andere partnerclubs bovengemiddeld op sportieve werking en minder dan gemiddeld op sociale werking en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. KSCE Mariakerke is een vereniging met een goed georganiseerde jeugdwerking. Participatie aan de Elk Talent Telt initiatieven en ook samenwerking met de buurt zit in een stijgende lijn, dit komt de kwaliteit en toegankelijkheid van de werking ten goede. Blijf inzetten op nauwere contacten met buurtorganisaties, een grotere betrokkenheid van de ouders en het verder uitwerken van een aantal structurele acties rond toegankelijkheid. Aandachtspunt blijft het betrekken van ouders e.a. leden van de club, dit met de nodige aandacht voor transparantie.

VSV Gent (132 jeugdspelers; 1068,5 punten; €5342,5)

VSV Gent scoort in vergelijking met andere partnerclubs gemiddeld op vlak van sportieve en sociale werking en scoort onder het gemiddelde op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. VSV Gent levert extra inspanningen om de link met de buurt te versterken. Besteed hierbij voldoende aandacht aan de verbreding van het aanbod, het initiatief rond G-voetbal is een eerste positieve stap! VSV Gent levert de nodige inspanningen om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen. We merken een toename op vlak van buurtbetrokkenheid, aantal opgeleide trainers en transparantie.

Geplande investeringen in de accommodatie, verhoogde ouderbetrokkenheid en transparante bestuurscultuur zullen en kunnen een extra impuls betekenen voor de verdere groei van de club. De juiste visie is aanwezig om de werking verder uit te bouwen op zowel sportief, maatschappelijk als organisatorisch vlak.

SV Wondelgem (164 jeugdspelers; 1014,5 punten; €5072,5)

SV Wondelgem scoort gemiddeld op vlak van sportieve werking en goed op vlak van sociale werking en deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. SV Wondelgem is een jonge, diverse vereniging met veel potentieel. De juiste visie is aanwezig om de werking verder uit te bouwen op zowel sportief, maatschappelijk als organisatorisch vlak. De club beschikt over een geëngageerde ouderwerking die de interne werking van de club versterkt. Blijvende aandacht voor de sportieve en de sociale werking, volgehouden deelname aan de Elk Talent Telt initiatieven, de transparante bestuurscultuur en een verdere inbedding van de ouderparticipatie zullen de werking van SV Wondelgem ten goede komen.

SKV Oostakker (308 jeugdspelers; 1085,5 punten; €5427,5)

SKV Oostakker scoort boven gemiddeld op vlak van sportieve werking en minder dan gemiddeld op sociaal vlak en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. SKV Oostakker heeft een jeugdwerking op gewestelijk niveau. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden. Zo werden een aantal jeugdcoördinatoren aangeworven om de werking beter te structureren. Daarnaast werd de ambitie uitgesproken om vanaf volgend seizoen ouderparticipatie nieuw leven in te blazen. Aan het einde van dit seizoen werden ook initiatieven genomen rond de opstart van een G- en wandelvoetbalteam. SKV Oostakker wil de komende seizoenen verder inzetten op een verbreding van het aanbod. Probeer de buurt, ouders en de leden van de club te betrekken bij de groei en werking van de vereniging. Een grotere betrokkenheid bij de Elk Talent Telt initiatieven en meer transparantie zullen de werking verder versterken.

KVV Sint-Denijssport (330 jeugdspelers; 1715,5 punten; €8577,5)

KVV Sint-Denijssport scoort goed op vlak van sportieve werking, bovengemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven, en minder dan gemiddeld op vlak van sociale werking. De visie is aanwezig om de werking verder te verdiepen en te verbreden (meisjes-, wandel-, G-voetbal). KVV Sint-Denijssport maakt een positieve evolutie door: volgend seizoen wordt de verbreding op gang getrokken met een eerste initiatief rond meisjesvoetbal, er werden jeugdcoördinatoren aangeworven om de werking beter te structureren, er werd ingezet op meer transparantie en er werd participatieve werking voor ouders opgestart.

Een grotere betrokkenheid, een meer transparante bestuurscultuur, aandacht voor de Elk Talent Telt en de buurt zal de kwaliteit van de werking verder verhogen.

Standaard Muide AZ (105 jeugdspelers; 862 punten; €4310)

Standaard Muide AZ scoort minder dan gemiddeld op vlak van sportieve werking. Het scoort gemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt initiatieven en bovengemiddeld op vlak van sociale werking. Standaard Muide AZ is een diverse vereniging met veel potentieel in een aandachtswijk. De club maakt een inhaalbeweging. Het afgelopen seizoen werden een aantal positieve stappen gezet: er wordt transparanter gewerkt, oudeparticipatie werd op gang getrokken en ook de band met de buurt en de sportieve werking werden versterkt.

Deze inspanningen zijn en blijven nodig om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen.

Een grotere betrokkenheid bij de Elk Talent Telt initiatieven en de buurt zullen de kwaliteit en toegankelijkheid van de (sportieve) werking verder ten goede komen.

VC Zwijnaarde (151 jeugdspelers; 958,5 punten; €4792,5)

VC Zwijnaarde scoort in vergelijking met andere partnerclubs gemiddeld op vlak van sportieve werking en deelname aan Elk Talent Telt initiatieven, het scoort onder het gemiddelde op vlak van sociale werking. VC Zwijnaarde levert extra inspanningen om de link met de buurt te versterken. Het blijft belangrijk dat VC Zwijnaarde de nodige inspanningen doet om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen. De hoge participatie aan de Elk Talent Telt vormingen voor bestuurders en clubmedewerkers is positief. Een verhoogde ouderbetrokkenheid en transparante bestuurscultuur kunnen een extra impuls betekenen voor de verdere groei van de club.

FC Sint Kruis-Winkel (61 jeugdspelers; 759,5 punten; €3797,5)

FC Sint Kruis-Winkel scoort in vergelijking met andere partnerclubs minder dan gemiddeld op vlak van sportieve werking en gemiddeld op vlak van sociale en deelname aan Elk Talent Telt initiatieven.

Het blijft belangrijk dat FC Sint-Kruis-Winkel de nodige inspanningen levert om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen. De hoge participatie aan de Elk Talent Telt vormingen voor bestuurders en clubmedewerkers is positief. Geplande investeringen in de accommodatie alsook een verhoogde ouderbetrokkenheid en transparante bestuurscultuur kunnen een extra impuls betekenen voor de verdere groei van de club.

Alle clubs ontvangen een meer gedetailleerde rapportage. KAA Gent Foundation zal de clubs uit het Elk Talent Telt partnerschap begeleiden bij de implementatie van de aanbevelingen.

 

Elk Talent Telt Clubsamenwerking

De 12 betoelaagde Gentse clubs maken deel uit van het Gentse Elk Talent Telt partnerschap, waarbij alle Gentse voetbalclubs met jeugdvoetbal zijn aangesloten.

 

Elk Talent Telt is een project van de KAA Gent Foundation, in opdracht van de Stad Gent en KAA Gent. Met de financiële steun van de Stad Gent, KAA Gent, Telenet, De Gentenaar, Printville en Silvertie .

De KAA Gent Foundation bedankt haar partners voor de steun: