FREE YOUR SEAT

Ga naar ticketingpagina

Bekijk onze instructievideo

FREE YOUR SEAT – Algemene voorwaarden

Artikel 1

Door uw abonnementszitje (het zitje waarvoor u een abonnement heeft en dat u met deze applicatie wil vrijgeven) voor de opgegeven competitiewedstrijd vrij te geven, en deze algemene voorwaarden te aanvaarden, staat u KAA GENT toe om dat zitje voor de opgegeven wedstrijd opnieuw te verkopen. U aanvaardt dat uw abonnement (m.b.t. dat zitje) geen toegang zal verschaffen tot het stadion en dat u geen gebruik kan maken van dit zitje tijdens de opgegeven competitiewedstrijd, en dat KAA GENT dit zitje op haar website te koop aanbiedt.

Artikel 2

Eenmaal u het zitje hebt vrijgegeven, komt het in omloop voor verkoop, en kan het zitje niet terug opgeëist worden. KAA GENT zal derhalve niet ingaan op de vraag om dit zitje alsnog opnieuw aan de abonnementshouder toe te kennen en terug uit de verkoop te halen. Het staat de abonnementshouder uiteraard vrij alsnog zijn eigen zitje terug aan te kopen op de website, voor zover het nog beschikbaar is.

Artikel 3

Abonnementszitjes kunnen enkel vrijgegeven worden voor verkoop (voor één of meerdere wedstrijden) via de online ticketsite van KAA GENT, middels de applicatie waarvan u op heden gebruik maakt, en waarvan u de algemene voorwaarden bij deze aanvaardt. Abonnementshouders kunnen dit derhalve niet afdwingen aan de loketten van de club, waar aan deze vraag geen gevolg zal gegeven worden. Het systeem free your seat zal door de club enkel geactiveerd worden wanneer het stadion uitverkocht is. In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht voor het systeem te activeren indien daaraan specifiek nood blijkt te zijn.

Het staat hen wel vrij hun toegang voor een specifieke wedstrijd te laten annuleren aan de loketten, dan wel te laten omzetten van jeugdprijs naar volwassenprijs, maar in dat geval heeft de abonnementshouder geen recht op de tegemoetkoming vanwege KAA GENT, zoals deze omschreven wordt in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4

Door het abonnementszitje vrij te geven voor de opgegeven wedstrijd en KAA GENT toe te laten om het zitje te verkopen, aanvaardt de abonnementshouder van dat zitje dat de inkomsten (ticketprijs) uit deze verkoop integraal toekomt aan KAA GENT. De abonnementshouder doet uitdrukkelijk afstand van enig recht op de ticketprijs, die KAA GENT ontvangt ingevolge de verkoop van het zitje.

Artikel 5

Enkel wanneer het door de abonnementshouder vrijgegeven zitje voor de opgegeven wedstrijd effectief wordt verkocht tegen de normale tribuneprijs, heeft deze abonnementshouder recht op een gedeeltelijke terugbetaling van zijn abonnementsprijs, onder de hierna vermelde voorwaarden. Blijft het vrijgegeven zitje voor de opgegeven wedstrijd onverkocht na vrijgave door de abonnementshouder, dan heeft de abonnementshouder geen enkel recht op enige vergoeding of terugbetaling, van welke aard ook.

Per wedstrijd, waarvoor de abonnementshouder zijn zitje vrijgegeven heeft én dit zitje bovendien verkocht werd aan de normale tribuneprijs voor die wedstrijd, heeft de abonnementshoudernhouder recht op volgende terugbetaling:

  1. Indien het zitje verkocht wordt aan een volwassene (d.w.z. prijs 16+)
  • abonnee is kind (-16 jaar): 5 EUR per wedstrijd
  • abonnee is volwassene (+ 16): afhankelijk van de tribune waar men abonnementshouder is:
    • Tribunes 2 en 4: 10 EUR per wedstrijd
    • Tribune 1 en 3: 15 EUR
  1. Indien het zitje verkocht wordt aan een kind (d.w.z. prijs -16)
  • Tribune 4: 2 EUR
  • Overige tribunes: 5 EUR

Let wel, de totale terugbetaling op seizoensbasis, aan abonnementshouders die meerdere malen hun abonnementszitje hebben vrijgegeven voor verkoop, wordt beperkt tot 50% van de abonnementsprijs die deze abonnementshouders tijdens hetzelfde seizoen hebben betaald. Indien de abonnementshouder zowel een abonnement voor het reguliere seizoen, als voor de play-offs heeft aangekocht, dan is het plafond gelijk aan 50% van de som van beide abonnementsprijzen.

Indien door toepassing van voorgaande bepalingen het plafond werd bereikt, dan aanvaardt de abonnementshouder uitdrukkelijk dat hij geen recht meer heeft op aanvullende betalingen of vergoedingen van welke aard ook, zelfs indien het door hem vrijgegeven zitje effectief werd verkocht.

Prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 6

De abonnementshouders hebben enkel recht op de terugbetaling zoals omschreven in artikel 5, wanneer zij correct de gegevens hebben ingevuld, zoals deze gevraagd worden bij de toepassing van de applicatie (vrijgeven zitje), die u op heden gebruikt. In het bijzonder dient u een correct rekeningnummer in te geven of desgevallend aan te passen. Terugbetalingen zullen gebeuren op het opgegeven rekeningnummer. De club draagt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer dit nummer niet correct of up to date is en kan niet aangesproken worden voor gebeurlijke schade indien dit zo zou zijn.

De club reikt enkel een factuur/kredietnota uit aan de klant die een correct ondernemingsnummer heeft ingevuld. Wie geen ondernemingsnummer heeft ingevuld, ziet onherroepelijk af van de mogelijkheid om een factuur/kredietnota te vragen.

Artikel 7

Na afloop van de Play-Offs tijdens een seizoen, zal KAA GENT een listing trekken van alle zitjes die in de loop van datzelfde seizoen één of meerdere keren werden vrijgegeven door een abonnementshouder én nadien opnieuw werden verkocht.

Op basis hiervan zal KAA GENT de totale som berekenen die zal terugbetaald worden aan de betrokken abonnementshouder, rekening houdende met het aantal opnieuw verkochte wedstrijden, én het in artikel 5 in fine bedoelde plafond.

Het aldus bekomen bedrag zal worden teruggestort uiterlijk tegen 30 juni van dat seizoen, op de rekening van de abonnementshouder, zoals deze werd opgegeven tijdens de toepassing van deze applicatie.

Artikel 8

Wij herinneren eraan dat abonnementen niet kunnen doorgegeven worden door een abonnementshouder. Inbreuken hierop zijn strafbaar overeenkomstig de bepalingen van de voetbalwet.