KAA Gent steunt Gents jeugdvoetbal met € 75.000

KAA Gent steunt Gents jeugdvoetbal met € 75.000

12 lokale Gentse voetbalclubs ontvangen samen € 75.000 voor hun jeugdwerking. Het geld komt uit het Gentse Elk Talent Telt-ondersteuningsfonds, een initiatief van KAA Gent.

Elk Talent Telt is een project van de KAA Gent Foundation. Alle Gentse voetbalclubs met jeugdvoetbal zijn partner van het project. Samen werken ze aan een warme en kwaliteitsvolle Gentse voetbalruimte.

De KAA Gent Foundation evalueerde in de voorbije weken de werking van de 12 partnerclubs en keurde in totaal voor € 75.000 aan financiële steun goed. Met dit initiatief, het Elk Talent Telt-ondersteuningsfonds, laat KAA Gent alle Gentse jeugdvoetbalwerkingen mee groeien met het succes van de Buffalo's.

RapportEN

Het ondersteuningsfonds Elk Talent Telt wordt aangewend om partnerclubs verder te ondersteunen en stimuleren in hun groei. In dit algemeen overzicht worden actiepunten en sterktes naar voor geschoven. Deze komen voort uit de evaluatie van door de clubs ingediende dossiers en van de samenwerking Elk Talent Telt van het afgelopen seizoen 2018-19. De bevindingen die geformuleerd werden, kunnen een leidraad zijn voor de ontwikkeling van de partnerclubs.

FC Rooigem 1050 punten, € 5.944

FC Rooigem scoort meer dan bovengemiddeld op vlak van bestuur, sociaal-maatschappelijke werking en deelname aan Elk Talent Telt initiatieven. FC Rooigem is een jonge, diverse vereniging met een goede visie op de verdere uitbouw van de vereniging. De voetbalclub ziet zichzelf als een duurzame en toegankelijke buurtvereniging. De club evolueert steeds meer naar een buurtclub waar samenwerking met ouders en buurtorganisaties steeds vlotter verloopt. Zo worden o.a. plannen gemaakt om een nieuwe meisjeswerking uit te bouwen in het seizoen 2019-2020. FC Rooigem heeft het afgelopen seizoen een inspanning geleverd om de kwaliteit van de sportieve werking verder te verhogen; steeds meer trainers nemen deel aan opleidingen. Blijf voldoende inzetten op de verdere uitbouw van de sportieve werking, op die manier komen de beide pijlers (sportief en maatschappelijk) meer in evenwicht. FC Rooigem nam deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt (groepsaankoop doelen).

FC Sint-Kruis-Winkel 645 punten, € 3.648

FC Sint Kruis-Winkel scoort minder dan gemiddeld op vlak van sportieve en sociaal-maatschappelijke werking en deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven. Het zette een stap vooruit op vlak van sportieve omkadering; het aantal gekwalificeerde trainers ging naar omhoog. Verschillende trainers namen deel aan Elk Talent Telt opleidingsinitiatieven. Daarnaast namen medewerkers van de club regelmatig deel aan de werkgroep Fair-Play en vormingen voor clubmedewerkers. De wil en de visie om de werking te verbreden en verder uit te bouwen is aanwezig.  Het blijft belangrijk dat FC Sint-Kruis-Winkel de nodige inspanningen blijft leveren om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen. Het vooruitzicht van een nieuwe accommodatie alsook een verhoogde ouderbetrokkenheid en meer transparante bestuurscultuur kunnen een extra impuls betekenen voor de groei van de club. FC Sint-Kruis-Winkel nam deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt (groepsaankoop doelen).

HT Zwijnaarde 1398 punten, € 7.911

HT Zwijnaarde scoort bovengemiddeld goed op sociaal-maatschappelijke werking; HT Zwijnaarde is uitgegroeid tot een bloeiende, geëngageerde en diverse vereniging met een relevante werking in en voor de buurt Nieuw-Gent Steenakker. HT Zwijnaarde scoort ook op vlak van verbreding: er werden de afgelopen jaren een meisjes-, G- en wandelvoetbalwerking opgestart. Op vlak van sportieve werking en deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven scoort HT ook meer dan gemiddeld; de club beschikt over heel wat gekwalificeerde en geëngageerde trainers en blijft hier inspanning leveren. Verschillende trainers namen deel aan Elk Talent Telt opleidingsinitiatieven. De juiste visie is aanwezig bij de leden van de jeugdwerking om de werking verder te verdiepen en te verbreden, zowel op sociaal als sportief vlak. Werkpunt blijft om meer in te zetten op transparantie en een betrokken bestuurscultuur/structuur te creëren waarbij alle geledingen een stem hebben in het bestuur. HT Zwijnaarde nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt.

JAGO Sint-Amandsberg 1302 punten, € 7.370

JAGO scoort meer dan bovengemiddeld op vlak van bestuur en sociaal-maatschappelijke werking. Met hun G-werking, meisjesvoetbal en voetbalaanbod voor vluchtelingen heeft de club, door de jaren heen, een brede en toegankelijke werking uitgebouwd. Deze brede werking weerspiegeld zich ook in de transparante bestuurscultuur; vertegenwoordigers van de verschillende deelwerkingen zijn vertegenwoordigd in het bestuur.  Verder is de club rook-arm geworden, een positief signaal naar de leden van de club. De club scoort gemiddeld op het vlak van sportieve werking en in vergelijking met andere partnerclubs minder dan gemiddeld op deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven. Blijf investeren in het opleiden van trainers en begeleiders, dit zou de sportieve werking verder versterken. De wil en de visie om de sportieve werking verder te versterken is aanwezig. JAGO Sint-Amandsberg nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt.

KSCE Mariakerke 1235 punten, € 6.991

KSCE Mariakerke scoort in vergelijking met andere partnerclubs bovengemiddeld op sportieve werking en minder dan gemiddeld op sociale werking en gemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven. KSCE Mariakerke is een vereniging met een goed georganiseerde jeugdwerking. De club kan de sportieve werking verder versterken door in te zetten op vorming en bijscholing van trainers en clubmedewerkers. Trainers participeren regelmatig aan opleidingsinitiatieven van Elk Talent Telt. Daarnaast blijft KSCE Mariakerke inspanningen leveren om de kwaliteit van de begeleiding en omkadering te verhogen. Door het capaciteitsprobleem is verdere verbreding van de werking niet evident. Een verhoogde ouderbetrokkenheid en transparante bestuurscultuur kunnen een extra impuls betekenen voor de werking van de club. Op maatschappelijk vlak heeft de club een stap vooruit gezet: goed georganiseerde, losse, activiteiten in een samenwerking tussen club, ouders en buurt/sociale organisaties verhogen de betrokkenheid en vervullen de sociaal-maatschappelijke rol van de vereniging. KSCE Mariakerke nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt.

KVE Drongen 1254 punten, € 7.099

Met een jeugdwerking op provinciaal niveau en hoge kwalificatiegraad van trainers en clubmedewerkers scoort KVE Drongen meer dan bovengemiddeld op vlak van sportieve werking. KVE Drongen beschikt over een kwalitatieve sportieve werking met een goede structuur. Op vlak van deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven scoort de club gemiddeld. Wat betreft de sociaal-maatschappelijke werking scoort KVE Drongen, in vergelijking met andere partnerclubs, minder dan gemiddeld. Positief dat KVE verschillende initiatieven heeft genomen i.v.m. G-voetbal; kennismakingstrainingen, demonstratiewedstrijden,… probeer een dergelijke werking structureel te verankeren. Daarnaast blijft het een aandachtspunt om ouders en de leden van de club op een transparante manier te betrekken bij de groei en werking van de vereniging. De verschillende initiatieven die genomen worden rond buurtparticipatie en verbreding van de werking zijn eveneens positief. Probeer dit verder uit te werken. KVE Drongen nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt.

KVV Sint-Denijssport 1357 punten, € 7.679

Het afgelopen seizoen heeft KVV inspanningen gedaan om het aantal gekwalificeerde trainers te verhogen. Daarnaast namen verschillende medewerkers binnen de club deel aan verschillende vormingen. KVV maakte verder werk van de uitbouw van de sportieve structuur. De club scoort dan ook bovengemiddeld op vlak van sportieve werking. De club scoort momenteel minder dan gemiddeld op sociale werking en gemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven. Met de opstart van een nieuwe meisjeswerking werden de eerste stappen gezet in het verbredingsproces. Blijf het verbredingsproces alle kansen geven. Er werd een ouderraad opgestart, hiermee geeft de club aan meer in te willen zetten op ouderbetrokkenheid. Blijf inzetten op een transparante en betrokken bestuurscultuur, dit komt de kwaliteit en uitbouw van de werking ten goede. KVV Sint-Denijssport nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt.

SKV Oostakker 1214 punten, € 6.872

SKV Oostakker scoort gemiddeld op vlak van sportieve werking en op vlak van deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven. De club investeerde in de sportieve werking door o.a. deel te nemen aan de Elk Talent Telt opleidingen en leverde inspanningen om de sportieve structuur verder uit te bouwen. De club scoort momenteel minder dan gemiddeld op het sociale vlak. De juiste visie is aanwezig om de werking verder te verbreden/uit te bouwen. Dit verbredingsproces werd positief ingezet met de opstart van een G-ploeg. Daarnaast heeft de club meermaals aangegeven werk te willen maken van een meer betrokken bestuurscultuur door o.a. ouders meer te betrekken. Probeer komend seizoen verder te bouwen aan een transparante bestuurscultuur. Ook SKV Oostakker heeft zich omgevormd tot een rookvrije club. SKV Oostakker nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt.

ST Muide AZ 907 punten, € 5.134

Standaard Muide AZ scoort meer dan bovengemiddeld op vlak van bestuur, sociaal-maatschappelijke werking en gemiddeld aan deelname van Elk Talent Telt-initiatieven. Met de aanstelling van een jeugdbestuur en een nieuw hoofdbestuur heeft de club grote stappen gezet richting een transparante en betrokken bestuurscultuur. Daarnaast evolueert de club steeds meer naar een buurtclub waar samenwerking met ouders en buurtorganisaties steeds vlotter verloopt. De club scoort momenteel, in vergelijking met andere partnerclubs, minder dan gemiddeld op het vlak van sportieve werking. Blijf verder investeren in de sportieve werking, o.a. door deel te nemen aan vormingsinitiatieven voor jeugdmedewerkers en trainers. Naast de opstart van een meisjeswerking werden ook het aantal leeftijdscategorieën uitgebreid. ST Muide AZ nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt.

SV Wondelgem 1116 punten, € 6.317

SV Wondelgem scoort meer dan bovengemiddeld op vlak van bestuur, sociaal-maatschappelijke werking en gemiddeld op deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven. SV Wondelgem is een jonge, diverse vereniging met veel potentieel en een goede visie op de verdere uitbouw van de vereniging. Ouders zijn op een goede en structurele manier betrokken bij de organisatie en het dagelijks bestuur van de werking. Tracht initiatieven rond verbreding van de werking verder te zetten en vol te houden, probeer hierbij samenwerkingen aan te gaan met buurtpartners. De club scoort, in vergelijking met andere partnerclubs, minder dan gemiddeld op het vlak van sportieve werking. Blijf voldoende aandacht besteden aan het sportieve aspect. De club is de afgelopen seizoenen op een gezonde manier gegroeid; blijft trainers stimuleren om deel te nemen aan opleidingsinitiatieven. Net als een paar andere clubs heeft SV Wondelgem zich omgevormd tot een rookvrije club. SV Wondelgem heeft deelgenomen aan de groepsaankopen kledij en dranken.

VC Zwijnaarde 830 punten, € 4.698

VC Zwijnaarde scoort in vergelijking met andere partnerclubs minder dan gemiddeld op vlak van sportieve en sociale werking en scoort bovengemiddeld op vlak van deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven. Het zette een stap vooruit op vlak van sportieve omkadering; het aantal gekwalificeerde trainers ging naar omhoog en verschillende trainers namen deel aan Elk Talent Telt opleidingsinitiatieven. Daarnaast namen medewerkers van de club regelmatig deel aan de werkgroep Fair-Play en vormingen voor clubmedewerkers. De club blijft investeren in de kwaliteit van de werking. Blijf hier ook de komende seizoenen verder op inzetten.  De wil en de visie om de werking verder te verbreden en uit te bouwen is aanwezig. Een aangepaste accommodatie alsook een verhoogde ouderbetrokkenheid en transparante bestuurscultuur kunnen een extra impuls betekenen voor de groei van de club. Het blijft belangrijk dat VC Zwijnaarde de nodige inspanningen kan leveren om de club op sportief, maatschappelijk en organisatorisch vlak verder uit te bouwen. VC Zwijnaarde nam deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt (groepsaankoop doelen).

VSV Gent 943 punten, € 5.335

VSV Gent scoort in vergelijking met andere partnerclubs bovengemiddeld op sportieve werking. Het aantal trainers dat deelnam aan opleidingen nam sterk toe, waardoor het als gewestelijke club op een hoog niveau staat. Ook medewerkers van de club namen regelmatig deel aan de werkgroep Fair-Play en vormingen voor clubmedewerkers. VSV scoort gemiddeld op het vlak van deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven en onder het gemiddelde voor sociaal-maatschappelijke werking. De verschillende initiatieven die genomen worden rond buurtparticipatie zijn positief. Het nog vaker ter beschikking stellen van de accommodatie voor de buurt kan de band met de buurt verder versterken. Afgelopen seizoen werd een eerste initiatief genomen in de verdere verbreding van de werking: er werd een G-ploeg opgestart voor kinderen met autisme. VSV beschikt over een bloeiende en als maar breder wordende werking. Een verhoogde ouderbetrokkenheid en meer transparante bestuurscultuur kunnen een extra impuls betekenen voor de werking van de club.

Het overzicht van de ondersteuning via het Elk Talent Telt-ondersteuningsfonds in pdf.

 

REFEREE ACADEMY

Een ander project binnen de Elk Talent Telt-werking is de KAA Gent Referee Academy. Bij de start van de zomervakantie volgden 13 jongeren de tweedaagse opleiding. Een reportage van Jaron Sertin.

 

De KAA Gent Foundation krijgt steun van

KAA Gent Foundation is lid van het European Football for Development Network (EFDN).