ALGEMENE VOORWAARDEN CASHLESS PAYMENT SYSTEM

Onze gegevens zijn :
HORECA FOOT BVBA, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 GENT, met ondernemingsnummer BE 0897 467 556 (hierna “Horeca Foot”, “wij” of “ons”).

Deze algemene voorwaarden beheren de hierin vermelde contractuele relatie die de partijen, zoals hierin vermeld (bezoeker Planet Group arena gebruiker consumptiekaart enerzijds en Horeca Foot anderzijds) overeengekomen zijn.

Algemeen
1. Iedere bezoeker van de Planet Group arena kan betalen voor zijn consumpties of voor zijn aankopen in de fanshop met een consumptiekaart die onder beheer van Horeca Foot wordt uitgegeven. Voor de abonnees beschikt de abonnementskaart over dezelfde functionaliteit als een consumptiekaart.

2. Deze kaarten zijn uitgerust met digitale technologie die “cashless payment” (betaling zonder cash geld boven te halen) mogelijk maakt. Deze technologie werkt via een digitale chip. De digitale technologie wordt geleverd door Starnet NV, Zandstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

3. Deze consumptiekaarten of abonnementskaarten kunnen opgeladen worden (“top up”) met een voor consumptie bestemd bedrag op verkooppunten in het stadion, aan het secretariaat, via de website of via een app die met dat doel is ontwikkeld.

4. Door een online top-up transactie via de website of via de app of in de Planet Group arena (secretariaat of verkooppunt) aanvaardt de bezoeker de algemene voorwaarden die in dit hoofdstuk gespecifieerd worden.

Beschrijving van het oplaadproces via de website of via de app
5. Om gebruik te maken van de mogelijkheid om de consumptiekaarten op te laden via de website of via de app moet er een account aangemaakt worden via de website of via de app. Naast een aantal persoonlijke data (naam, geboortedatum, adres, nationaliteit, taalkeuze, geslacht, IBAN-nummer, BTW-nummer), moet er een geldig email adres en een paswoord opgegeven worden.

Na de aanmaak van de account zal er een verificatie-email verstuurd worden naar het opgegeven email-adres. Door op de link in die verificatie-email te klikken, zal de account geactiveerd worden.

Eénmaal geactiveerd zal men in zijn persoonlijke account op elk moment kunnen inloggen via het opgegeven email-adres en paswoord.

Na ingelogd te zijn, kan men de consumptiekaart opladen door via het tabblad “kaart opladen” het kaartnummer en het gewenste bedrag in te geven. Na ingave van deze gegevens zal met verzocht worden te betalen via een zelf gekozen betaalmethode. De betaalservice wordt verzorgd door derde partijen.

6. Men is ten allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor alle activiteit die plaatsvindt onder de geactiveerde account. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de inloggegevens.

7. Een account kan slechts toebehoren aan één individuele persoon. Het is niet toegelaten om een account te delen met meerdere personen. Elke schade of verlies die uit oneigenlijk gebruik voortvloeit is voor rekening van de accounthouder.

8. Een account kan slechts toebehoren aan een bestaande fysieke persoon of een rechtspersoon. Accounts geregistreerd door “bots” zijn niet toegelaten.

9. Via de website of de app zal men, als men inlogt op zijn account, geld op de consumptiekaart kunnen opladen of bijladen. Als men dit doet zal men een betaalmethode moeten kiezen. Afhankelijk van de keuze van betaalmethode, zal men moeten instemmen met de voorwaarden die gesteld worden door de leverancier van de betaalmethode.

Gebruik van de consumptiekaart

10. Geld dat op de consumptiekaart geladen wordt kan onbeperkt in de tijd gebruikt worden, op voorwaarde evenwel dat de consumptiekaart niet gescheurd, gekraakt, beschadigd of onleesbaar is. Bij het afleveren van de consumptiekaart wordt gecontroleerd of deze werkt. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om zijn consumptiekaart onbeschadigd en in goed functionerende staat te houdend en indien nodig tijdig een nieuwe kaart aan te vragen. Horeca Foot kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van geld door al dan niet vrijwillige beschadiging of onleesbaarheid van de consumptiekaart.

11. De bezoeker is ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoende veilig bewaren van zijn consumptiekaart waarop geld geladen is. Horeca Foot kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of verlies. Indien zich een situatie van diefstal of verlies voordoet kan de kaart op eenvoudig verzoek gedeactiveerd worden bij het Service Point/Infopunt in het stadion mits de gebruiker het nummer van de consumptiekaart meedeelt. Horeca Foot beveelt de bezoeker aan het nummer van zijn consumptiekaart ergens te noteren of een foto van zijn consumptiekaart/abonnement te nemen en te bewaren.

De gebruiker dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat een geladen consumptiekaart het equivalent is van cash geld. Wie de kaart bezit, wordt vermoed de eigenaar te zijn en kan betalingen doen.

Terugstorting van geld van de consumptiekaart

12. Geld dat op de consumptiekaart geladen wordt kan onder geen beding teruggestort worden.

13. Geld dat op de consumptiekaart geladen wordt kan onder geen beding op een andere kaart overgezet worden. 

Aansprakelijkheid
14. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden verklaart men dat men ten volle kennis heeft van en akkoord is dat Horeca Foot niet kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte geleden schade of verlies van winst, verlies van data of andere immateriële zaken die het gevolg is van :
- Technische storingen, onderbrekingen, defecten in het elektronisch dataverkeer bij het opladen van de kaart via de website of de app
- Besmetting met virussen die ontstaan door bezoek aan de website of de app, ondanks alle pogingen om dit te vermijden.
- Vergissingen of nalatigheid bij personeel die belast is met het opladen van de consumptiekaarten
- Vervalsingen of manipulaties van data door hackers of eenieder die zich onrechtmatig toegang verschaft tot de data die het cashless payment system ondersteunen
- De onmogelijkheid om de cashless payment service te gebruiken


Problemen en ontevredenheden
15. Bij problemen of ontevredenheden omtrent de werking van het cashless payment system kan de bezoeker zich tijdens de wedstrijden wenden tot het Service Point/Infopunt dat zich in het stadion bevindt. Er kan ook een email gestuurd worden naar het volgende email-adres : fans@kaagent.be. Klachten zullen slechts behandeld worden indien ze door de indiener voldoende gedocumenteerd zijn en onderbouwd zijn met voldoende bewijsmateriaal. Horeca Foot behoudt zich het recht voor om een klacht als onontvankelijk te beschouwen indien aan deze voorwaarden niet voldaan is. Problemen omtrent transacties moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden. Horeca Foot behoudt zich het recht voor om een klacht als onontvankelijk te beschouwen, indien deze een transactie betreft van langer dan 3 maanden geleden.

Privacy Statement
16. Door een top-up online (via de website of via de app) geeft u toestemming aan Horeca Foot om een aantal persoonlijke te data te verwerken, meer bepaald : naam, taalkeuze, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, email, IBAN en BTW-nummer (bij ondernemingen). Onder verwerken moet worden verstaan : (re)produceren, distribueren, publiek mededelen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en in de meest algemene zin gebruiken. Deze verwerking moet Horeca Foot toelaten het cashless payment systeem efficiënt te laten verlopen en om marktanalyse te doen, statistieken te genereren, data omtrent de transacties te verzamelen en haar diensten in het algemeen te verbeteren.

Het verzamelen van deze data is een vereiste voor het leveren van de service die het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst. Zonder deze data is het niet mogelijk om een persoonlijke account te creëren en/of via deze persoonlijke account de persoonlijke consumptiekaart op te laden of bij te laden.

Horeca Foot zal uw persoonlijke data niet communiceren aan derden, tenzij dit vereist zou zijn door de wet, of door een administratieve of gerechtelijke beslissing, in welk geval de data zullen gecommuniceerd worden aan de wettelijke, administratieve of gerechtelijke instantie of tenzij dit nodig zou zijn in het kader van het opbouwen en/of instant houden van de informatica-infrastructuur en het software framework dat nodig is om een efficiënte werking van het cashless payment systeem te garanderen, in welk geval de data zullen gecommuniceerd worden aan derde partijen waar Horeca Foot mee samenwerkt en die een privacy statement ondertekend hebben.

U hebt altijd het recht om up persoonlijke data op te vragen en te corrigeren en om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (in welk geval de cashless payment service kan stopgezet worden). Indien u dit recht wil uitoefenen kan dit bij aangetekende brief aan het adres van Horeca Foot bvba, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent.

Cookies
17. Door van deze dienst gebruik te maken geeft u uw akkoord voor het plaatsen en het gebruik van cookies op onze website en op onze app. Deze cookies worden gebruikt om de website of de app goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. Onze website en onze app maakt eveneens gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Deze cookies maken het mogelijk gegevens te verzamelen buiten onze website of app.

Informatie van derden
18. De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden. Horeca Foot controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, en Horeca Foot is daartoe ook niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat Horeca Foot akkoord gaat met zulke inhoud.

Intellectuele Eigendom
19. De Online Diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van Horeca Foot en van derden, die door (intellectuele) (eigendoms)rechten zijn beschermd. U erkent deze rechten en u verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van Horeca Foot of van derden.
Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de Online Diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf de nodige rechten daartoe hebt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).


Slotbepalingen
20. Horeca Foot behoudt zich het recht voor om het cashless payment system ten allen tijde stop te zetten, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving aan de kaarthouders.