PRIVACY POLICY

 

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens heeft betrekking op (i) de Europese Richtlijn 2002/58 betreffende privacy en elektronische communicatie 2002 (“ePrivacy-richtlijn”) en (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”), en (iii) alle andere relevante toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator, zoals omschreven in artikel 4, 1 AVG.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De website (www.kaagent.be) en onze diensten worden aangeboden door CVBA so K.A.A. GENT (“wij” of “ons” of “onze”) gevestigd te Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0407.885.394.

Al onze contactgegevens vindt u hier: Contact | KAA Gent Website

2.2. Wanneer u onze website bezoekt, of wanneer u gebruik wil maken van onze diensten worden er onvermijdelijk persoonsgegevens van u met ons uitgewisseld. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke en zijn daarom verplicht om informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze Privacy Policy proberen wij u op de hoogte te stellen van de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kan ons uiteraard steeds contacteren, indien er vragen of onduidelijkheden zijn.

Hou er rekening mee dat onze website ook links kan bevatten naar andere websites. Wij hebben geen controle over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door die andere websites. Daarom adviseren wij dat u de privacy policy van deze websites controleert voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

 

3. Uw persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van het gebruik dat u maakt van onze website of diensten kunnen wij bepaalde categorieën van persoonsgegevens over u verwerken. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle verwerkingen.

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Wettelijke basis

Bewaartermijn

Elektronische identificatiegegevens (zoals IP-adres, geografische locatie, tijdstip en duur van bezoek, besturingssysteem – aan de hand van cookies of andere traceringsmiddelen op onze website)

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze mobiele app om de website/app te laten functioneren, om een analyse te kunnen maken van de bezoekers en/of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen tonen.

Gerechtvaardigd belang en toestemming (indien niet-noodzakelijk)

Duur is afhankelijk van de soort. Hiervoor verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy .

Communicatiegegevens (zoals naam, voornaam, e-mailadres)

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u met ons contact opneemt via het ticketformulier op onze website of via e-mail of brief om te kunnen antwoorden op uw verzoeken/vragen.

Gerechtvaardigd belang

Deze gegevens worden verwerkt gedurende een periode van 1 jaar.

Identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht.

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u een ‘Mijn Buffalo’-account aanmaakt op onze website/app om tickets/abonnementen te kunnen aankopen, om producten uit onze webshop te kunnen aankopen of om van onze membership-omgeving te kunnen genieten.

Toestemming

Deze gegevens worden verwerkt zolang u een ‘Mijn Buffalo’-account heeft.

Identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, leveringsadres, e-mailadres)

Communicatiegegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres)

Betalingsgegevens (zoals rekeningnummer)

Facturatiegegevens (zoals naam, voornaam, facturatieadres, BTW-nummer)

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u voetbaltickets, tickets voor andere events of abonnementen bij ons aankoopt om een verkoopovereenkomst met u tot stand te brengen.  

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Deze gegevens worden verwerkt voor de duur van de overeenkomst. Daarna wordt de wettelijke bewaartermijn in acht genomen van 7 jaar voor fiscale doeleinden.

Identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, leveringsadres, e-mailadres)

Communicatiegegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres)

Betalingsgegevens (zoals rekeningnummer)

Facturatiegegevens (zoals naam, voornaam, facturatieadres, BTW-nummer)

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u producten aankoopt uit onze webshop om een verkoopovereenkomst met u tot stand te brengen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Deze gegevens worden verwerkt voor de duur van de overeenkomst. Daarna wordt de wettelijke bewaartermijn in acht genomen van 7 jaar voor fiscale doeleinden.

Communicatiegegevens (zoals naam, voornaam, e-mailadres)

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u graag op de hoogte wil blijven van nieuws, promoties en kortingen of gerichte reclame over ons of onze sponsors/partners wenst te ontvangen.

Toestemming of gerechtvaardigd belang indien het gaat om direct marketing naar bestaande klanten over vergelijkbare producten of diensten

Deze gegevens worden verwerkt zolang u klant ben bij ons of zolang u uw toestemming niet intrekt of zolang u zich niet uitschrijft op onze nieuwsbrief.

Identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres)

Communicatiegegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer)

Sollicitatiegegevens (zoals CV)

Deze gegevens worden verwerkt wanneer u reageert op openstaande vacatures of spontaan solliciteert om u te kunnen contacteren voor nieuwe openstaande vacatures.

Toestemming

Deze gegevens worden verwerkt voor een periode van 1 jaar nadat u uw sollicitatie heeft ingediend. 

 

3.2. Bovendien nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken op een passende manier te beveiligen en om ieder verlies, ieder misbruik of iedere wijziging van de persoonsgegevens te vermijden.

 

4. Ontvangers van persoonsgegevens

4.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen of communiceren aan derden, tenzij u voorafgaandelijk aan ons de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

In sommige gevallen zijn wij echter verplicht om uw persoonsgegevens door te geven aan derden:

 • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij beroep doen op leveranciers. In zo een geval zijn wij natuurlijk verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten, zodat de bescherming van uw persoonsgegevens gegarandeerd blijft.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

 

5. Doorgifte van persoonsgegevens 

5.1.  Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt en opgeslagen worden  binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zijn onder de AVG en andere Europese relevante wetgeving.

In sommige gevallen doen wij echter beroep op ondernemingen die gevestigd zijn in landen buiten de EER. Deze landen staan bekend als derde landen en hebben mogelijk niet dezelfde bescherming van persoonsgegevens zoals deze geldt in de EER. Dit betekent dat wij extra stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo beschermd zullen zijn als in de EER en volgens de principes van de AVG:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan derde landen waarvan het niveau van gegevensbescherming door de Europese Commissie als "adequaat" wordt beschouwd.
 • Wij maken gebruik van specifieke contracten met externe derde partijen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen. Deze contracten vereisen dezelfde niveaus van bescherming van persoonsgegevens als die welke zouden gelden krachtens de AVG. Bovendien zullen wij met bepaalde dienstverleners (zoals dienstverleners gevestigd in de VS) extra aanvullende maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

6. Uw Rechten

6.1. Overeenkomstig de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u een aantal rechten. Deze rechten kan u ten allen tijde uitoefenen door aan ons een verzoek te richten via e-mail admin@kaagent.be of via brief naar Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent. U kan ook altijd gebruik maken van ons contactformulier op de website.

 1. Recht op informatie

Dit is het recht om geïnformeerd te worden over de verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Policy zou u alles moeten vertellen, maar u kunt altijd contact opnemen met ons om meer te weten te komen of om bijkomende vragen te stellen.

 1. Recht op inzage

Met dit recht kan u toegang krijgen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken.

 1. Recht op correctie

Hiermee heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als uw persoonsgegevens, die door ons worden bewaard, onnauwkeurig of onvolledig zouden zijn.

 1. Recht op vergetelheid

Dit is het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, gewist of anderszins verwijderd worden.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).

 1. Recht op bezwaar

Dit is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.

 1. Recht op intrekking van de toestemming

Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming heeft u het recht om deze toestemming ten allen tijde terug in te trekken.

 1. Recht op gegevensportabiliteit

Dit betekent dat, indien u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, en wij deze gegevens met uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken, en deze gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, u ons kunt vragen om een kopie van deze persoonsgegevens om deze bij een andere dienst of onderneming opnieuw te kunnen gebruiken.

 1. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wanneer wij gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, en die geautomatiseerde besluitvorming brengt voor u bepaalde rechtsgevolgen met zich meebrengt, dan heeft u het recht om toch een menselijke tussenkomst te eisen.

 1. Recht om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wij zouden natuurlijk graag de gelegenheid krijgen om uw zorgen zelf te kunnen oplossen. Daarom vragen wij u om eerst contact op te nemen met ons via de contactgegevens als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

 

7. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden ons het recht voor om deze Privacy Policy ten allen tijde te wijzigen. Dit kan nodig zijn, bijvoorbeeld als de wet verandert, of als de activiteiten van KAA Gent wijzigen op een manier die van invloed is op de bescherming van persoonsgegevens.

Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk worden geplaatst op de website en zullen duidelijk gemeld worden aan u. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren om up-to-date te blijven.

 

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2022.